Loading…
Podle Puvodního Vydání Kralického
Restore columns
Exit Fullscreen

Kapitola 24

Ukázav prorok, kdo a jaký král jest Hospodin, 3 též kdo spolu obyvatelé a lid jeho, 7 k stavení chrámu a truhly Boží do něho vnesení napomíná.

1 Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm.

2 Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji.

3 Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?

4 Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.

5 Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého.

6 Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, ó Bože Jákobův. Sélah.

7 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.

8 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník.

9 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy.

10 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král slávy. Sélah.

PPVK

About Podle Puvodního Vydání Kralického

Podle Puvodního Vydání Kralického

Support Info

cs-kr1579

Table of Contents