Loading…
Podle Puvodního Vydání Kralického
Restore columns
Exit Fullscreen

Kapitola 1

Vypsání rodů od Adama až do synů Ezauchových.

1 Adam, Set, Enos,

2 Kainan, Mahalaleel, Járed,

3 Enoch, Matuzalém, Lámech,

4 Noé, Sem, Cham a Jáfet.

5 Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras.

6 Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma.

7 Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim.

8 Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán.

9 A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan.

10 Zplodil také Chus Nimroda; ten počal mocným býti na zemi.

11 Mizraim pak zplodil Ludim, Anamim, Laabim a Neftuim,

12 Fetruzim také a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští), a Kafturim.

13 Kanán pak zplodil Sidona, prvorozeného svého, a Het,

14 A Jebuzea, Amorea a Gergezea,

15 A Hevea, Aracea a Sinea,

16 A Aradia, Samarea a Amatea.

17 Synové Semovi: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus a Hul, Geter a Mas.

18 A Arfaxad zplodil Sále, Sále pak zplodil Hebera.

19 Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan.

20 Kterýžto Jektan zplodil Elmodada, Salefa, Azarmota a Járe,

21 A Adoráma, Uzala a Dikla,

22 A Ebale, Abimahele a Sebai,

23 A Ofira, Evila a Jobaba. Všickni ti byli synové Jektanovi.

24 Sem, Arfaxad, Sále,

25 Heber, Peleg, Réhu,

26 Sárug, Náchor, Táre,

27 Abram, ten jest Abraham.

28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.

29 Tito jsou rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan,

30 Masma, Dumah, Massa, Hadad a Tema,

31 Jetur, Nafis a Cedma. Ti jsou synové Izmaelovi.

32 Synové pak Cetury, ženiny Abrahamovy: Ta porodila Zamrana, Jeksana, Madana, Madiana, Jezbocha a Suecha. Synové pak Jeksanovi: Sába a Dedan.

33 Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury.

34 Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael.

35 Synové Ezau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Jhelom a Kore.

36 Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz a syn Tamny, totiž Amalech.

37 Synové Rahuelovi: Nahat, Zára, Samma a Méza.

38 Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan.

39 Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna.

40 Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana.

41 Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan.

42 Synové Eser: Balaan, Závan a Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran.

43 Tito pak jsou králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval který král z synů Izraelských: Béla syn Beorův, jehožto město jméno mělo Denaba.

44 A když umřel Béla, kraloval na místě jeho Jobab, syn Záre z Bozra.

45 A když umřel Jobab, kraloval místo něho Husam z země Temanské.

46 A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith.

47 A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka.

48 A když umřel Semla, kraloval místo něho Saul z Rohobot řeky.

49 A když umřel Saul, kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův.

50 A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy.

51 A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet,

52 Vývoda Olibama, vývoda Ela, vývoda Finon,

53 Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar,

54 Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti byli vývodové Idumejští.

PPVK

About Podle Puvodního Vydání Kralického

Podle Puvodního Vydání Kralického

Support Info

cs-kr1579

Table of Contents