Loading…
Podle Puvodního Vydání Kralického
Restore columns
Exit Fullscreen

Kapitola 1

Svědectví svatého Jana o pravém Božství i o člověčenství Krista Pána. 15 Svědectví též i Jana Křtitele o Beránku Božím Kristu Pánu, jehož předchůdce byl; 37 povolání učedlníků některých.

1 Na počátku bylo *Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl *Bůh.

2 To bylo na počátku u Boha.

3 Všecky *věci skrze *ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.

4 V něm život *byl, a život byl světlo lidí.

5 A to *Světlo v *temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly.

6 Byl *člověk poslaný od Boha, jemuž jméno bylo Jan.

7 Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby *všickni uvěřili skrze něho.

8 Nebyl on to *Světlo, ale poslán byl, aby svědectví vydával o tom Světle.

9 Tenť byl to *pravé Světlo, jenž osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět.

10 Na světě byl, a *svět skrze něho učiněn jest, a svět ho nepoznal.

11 Do svého vlastního přišel, a vlastní jeho nepřijali ho.

12 Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc *syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho,

13 Kteřížto ne ze krví, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z *Boha zplozeni jsou.

14 A Slovo to tělo *učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a *viděli jsme *slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) *plné milosti a **pravdy.

15 Jan *svědectví vydával o něm, a volal, řka: Tentoť jest, o němž jsem pravil, že po mně přišed, předšel mne; nebo přednější jest nežli já.

16 A z plnosti *jeho my všickni vzali jsme, a to milost za milost.

17 Nebo *zákon skrze Mojžíše dán jest, ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se jest.

18 Boha *žádný nikdy neviděl, ale jednorozený *Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť jest nám vypravil.

19 A totoť jest svědectví *Janovo, když poslali Židé z Jeruzaléma kněží a Levíty, aby se ho otázali: Ty kdo jsi?

20 I vyznal a nezapřel, a vyznal: Že já nejsem ten *Kristus.

21 I otázali se ho: Což pak? Eliáš *jsi ty? I řekl: Nejsem. Tedy jsi *ten Prorok? Odpověděl: Nejsem.

22 I řekli jemu: Kdožs pak? Ať odpověd dáme těm, kteříž nás poslali. Co pravíš sám o sobě?

23 Řekl: *jsem hlas volajícího na poušti: Spravte cestu Páně, jakož pověděl Izaiáš prorok.

24 Ti pak, kteříž byli posláni, z farizeů byli.

25 I otázali se ho a řekli jemu: Pročež tedy křtíš, poněvadž ty nejsi Kristus, ani Eliáš, ani Prorok?

26 Odpověděl jim Jan, řka: * křtím vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte.

27 Ten ačkoli *po mně přišel, však předšel mne, u jehožto obuvi já nejsem hoden rozvázati řeménka.

28 Toto v *Betabaře stalo se *za Jordánem, kdežto Jan křtil.

29 Druhého pak dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu. I dí: Aj, *Beránek Boží, kterýž snímá hřích *světa.

30 Tentoť jest, o kterémž jsem já pravil, že za mnou jde muž, kterýž *mne předšel; nebo přednější jest nežli já.

31 A já jsem ho neznal, ale aby zjeven *byl lidu Izraelskému, proto jsem já přišel, křtě vodou.

32 A svědectví vydal Jan, *řka: Viděl sem Ducha sstupujícího jako holubice s nebe, a zůstal na něm.

33 A já jsem ho neznal, ale kterýž mne poslal křtíti vodou, ten mi řekl: Nad kýmž uzříš Ducha sstupujícího a zůstávajícího na něm, tenť jest, kterýž křtí *Duchem svatým.

34 A já jsem viděl, a svědectví jsem vydal, že on jest ten Syn Boží.

35 Druhého pak dne opět stál Jan, a z učedlníků jeho dva,

36 A uzřev Ježíše, an se prochází, řekl: Aj, *Beránek Boží.

37 I slyšeli ho dva učedlníci mluvícího, a šli za Ježíšem.

38 I obrátiv se Ježíš, a uzřev je, ani jdou za ním, dí jim: [39.] Co hledáte?

39 A oni řekli jemu: Rabbi, (jenž se vykládá: Mistře,) kde bydlíš?

40 Dí jim: Pojďte a vizte. I šli, aby viděli, kde by bydlil, a zůstali u něho ten den; neb bylo již okolo desáté hodiny.

41 Byl pak *Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden ze dvou, kteříž byli to slyšeli od Jana, a šli za ním.

42 I nalezl ten první bratra svého vlastního Šimona, a řekl mu: Nalezli jsme *Mesiáše, jenž se vykládá Kristus.

43 I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, dí: Ty jsi Šimon, syn Jonášův, ty slouti *budeš Céfas, jenž se vykládá Petr.

44 Na druhý pak den Ježíš chtěl vyjíti do Galilee, i nalezl Filipa, a řekl jemu: Pojď za mnou.

45 A byl *Filip z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.

46 Nalezl také Filip Natanaele. I dí jemu: O kterémž *psal Mojžíš v Zákoně a *Proroci, nalezli jsme Ježíše, syna Jozefova z Nazaréta.

47 I řekl jemu Natanael: A může z *Nazaréta co dobrého býti? Řekl jemu Filip: Pojď *a viz.

48 Vida Ježíš Natanaele, an jde k němu, i dí o něm: Aj, právě *Izraelitský, v němžto *lsti není.

49 Řekl mu Natanael: Jakž ty mne znáš? Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Prve nežli tě Filip zavolal, kdyžs byl pod fíkem, viděl jsem tebe.

50 Odpověděl Natanael a řekl jemu: Mistře, ty jsi *Syn Boží, ty jsi ten Král Izraelský.

51 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Žeť jsem řekl: Viděl jsem tebe pod fíkem, věříš? Větší věci nad tyto uzříš.

52 I dí mu: Amen, amen pravím vám: Od tohoto času uzříte nebe otevřené, a anděly *Boží vstupující a sstupující na Syna člověka.

PPVK

About Podle Puvodního Vydání Kralického

Podle Puvodního Vydání Kralického

Support Info

cs-kr1579

Table of Contents