Loading…

Matthew 26:75

75 316.2 καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με: καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

Read more