Loading…

Luke 11:29

29 132.5 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν: ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν: σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ.

Read more