Loading…

Matthew 26:75

75 καὶ ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ * ῥήματος Ἰησοῦ * εἰρηκότος ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με, καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.

Read more