Loading…

Luke 9:3

3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, μήτε * ῥάβδον μήτε πήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, μήτε * ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν.

Read more