Loading…

Luke 3:4

4 ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ * προφήτου· Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

Read more