Loading…

Luke 11:34

34 ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός * σου. * ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν.

Read more