Loading…

Matthew 25:1

Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας * ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς * ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου.

Read more