Loading…

Acts 16:1

Κατήντησεν δὲ * καὶ εἰς Δέρβην καὶ * εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς * γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ Ἕλληνος,

Read more