Loading…
Psalm 73:20

20  fAs a dream when one awaketh;

So, O Lord, gwhen thou awakest, thou shalt despise their image.

Read more