Loading…

Romans 5:12–19

12 A protož *jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel *a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili.

13 Nebo až do Zákona hřích byl na světě, ale hřích se *nepočítá, když Zákona není.

14 Kralovala pak *smrt od Adama až do Mojžíše také i nad těmi, kteříž nehřešili ku podobenství přestoupení Adamova, kterýž jest figura toho budoucího Adama.

15 Ale ne jako *hřích, tak i milost. Nebo poněvadž onoho pádem jednoho mnoho jich zemřelo, mnohemť více milost Boží a dar z milosti toho *jednoho člověka Jezukrista na mnohé rozlit jest.

16 Avšak ne jako skrze jednoho, kterýž zhřešil, tak zase milost. Nebo vina z jednoho pádu přivedla všecky k odsouzení, ale milost z mnohých hříchů přivodí k ospravedlnění.

17 Nebo poněvadž pro pád jeden smrt kralovala pro jednoho, mnohemť více, kteříž by rozhojněnou milost a dar spravedlnosti přijali, v životě novém kralovati budou skrze jednoho Jezukrista.

18 A tak tedy, jakž skrze pád jeden všickni lidé přišli k odsouzení, tak *i skrze ospravedlnění jednoho *všickni lidé mohou přijíti k ospravedlnění života.

19 Neb jakož skrze neposlušenství jednoho člověka učiněno jest mnoho hříšných, tak i skrze poslušenství jednoho spravedlivi učiněni *budou mnozí.

Read more