Loading…

Romans 1:18–22

18 Zjevuje se zajisté hněv Boží s nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, pravdu Boží v nepravosti zadržujících.

19 Nebo což *poznáno býti může o Bohu, známé jest jim učiněno, Bůh zajisté zjevil jim.

20 Nebo *neviditelné věci jeho mohou vidíny býti, když z skutků při *stvoření světa stalých rozumem pochopeny bývají, totiž ta jeho věčná moc a Božství, tak aby již byli bez výmluvy,

21 Protože poznavše Boha, nectili jako Boha, ani jemu děkovali, ale marní učiněni jsou v myšleních *svých, a zatmíno jest nemoudré srdce jejich.

22 Měvše se za *moudré, blázni učiněni jsou.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software