Loading…

Matthew 2:1–12

1 Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce přijeli do Jeruzaléma,

2 Řkouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu *jeho na východu slunce, a přijeli jsme klaněti se jemu.

3 To uslyšev Herodes král, zarmoutil se i všecken Jeruzalém s ním.

4 A svolav všecky přední kněží a učitele lidu, tázal se jich, kde by se Kristus měl naroditi.

5 Oni pak řekli jemu: V Betlémě Judově. Nebo tak jest psáno skrze proroka:

6 A ty Betléme, země Judská, nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty Judskými; neboť z tebe vyjde Vývoda, kterýž pásti bude lid můj Izraelský.

7 Tedy Herodes tajně povolav mudrců, pilně se jich ptal, kterého by se jim času hvězda ukázala.

8 A když je propouštěl do Betléma, řekl: Jdouce, ptejte se pilně na to dítě, a když naleznete, zvěstujtež mi, ať i já přijda, pokloním se jemu.

9 Oni pak vyslyševše krále, jeli. A aj, hvězda, kterouž byli viděli na východu slunce, předcházela je, až i přišedši, stála nad domem, kdež bylo dítě.

10 A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou.

11 I všedše do domu, *nalezli dítě s Marijí matkou jeho, *a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.

12 A od Boha napomenuti jsouce ve snách, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrátili se do krajiny své.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software