Loading…
Ephesians 2:11–22

11 Protož *pamatujte, že vy byli někdy pohané podle těla, kteříž jste slouli neobřízka od těch, kteříž slouli obřízka na těle, kteráž se působí rukama,

12 A že jste byli za onoho času bez Krista, odcizeni *od společnosti Izraele, *a cizí od úmluv zaslíbení, naděje nemající, a bez Boha na světě.

13 Ale nyní v *Kristu Ježíši vy, kteříž jste někdy byli dalecí, blízcí učiněni jste skrze krev Kristovu.

14 Nebo onť jest *pokoj náš, kterýž učinil oboje *jedno, zbořiv hradbu dělící na různo,

15 A nepřátelství, totiž *Zákon přikázání, záležející v ustanoveních, vyprázdniv skrze tělo své, aby dvoje vzdělal v samém sobě v *jednoho nového člověka, tak čině pokoj,

16 A v *mír uvodě oboje v jednom těle Bohu skrze kříž, vyhladiv nepřátelství skrze něj.

17 A přišed, zvěstoval *pokoj vám, dalekým *i blízkým.

18 Neboť skrze *něho obojí máme přístup v jednom Duchu k Otci.

19 Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale *spoluměšťané svatých a *domácí Boží,

20 Vzdělaní na *základ apoštolský a prorocký, kdežto jest gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus,

21 Na němžto *všecko stavení příslušně vzdělané roste v *chrám svatý v Pánu;

22 Na kterémžto i vy spolu vzděláváte se v příbytek Boží, v Duchu svatém.

Read more