Loading…
2 Peter 3:8–9

8 Ale tato jedna věc nebudiž před vámi skryta, nejmilejší, *že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den.

9 Nemeškáť *Pán s naplněním slibů, (jakož někteří za to mají, že obmeškává,) ale *shovívá nám, nechtě, aby kteří zahynuli, *ale všickni ku pokání se obrátili.

Read more