Loading…

2 Peter 3

Kapitola 3

K stálosti v přijaté pravdě, k zrůstu v ní, 3 a k varování se posměvačů, i k strojení se ku příchodu Páně napomíná, 6 a mezi tím o předešlém prvnějšího světa zahynutí, 10 i budoucím tohoto rychlém a nenadálém skrze oheň zkažení, aneb přečištění i hrozně i potěšitelně vypravuje.

1 Nejmilejší, již toto druhý list vám píši, v kterýchžto listech vzbuzuji *skrze napomínání vaši upřímnou mysl,

2 Abyste pamatovali na *slova předpověděná od svatých proroků, a na přikázání vydané vám od *nás apoštolů Pána a Spasitele,

3 Toto nejprve *vědouce, žeť přijdou v posledních dnech posměvači, podle svých vlastních žádostí chodící,

4 A říkající: *Kdež jest to zaslibování příchodu jeho? Nebo jakž otcové naši zesnuli, všecko tak trvá od počátku stvoření.

5 Tohoť zajisté z úmysla věděti nechtí, *že nebesa již dávno slovem Božím byla učiněna, i země z vody a na vodě upevněna.

6 Pročež onen první svět *vodou jsa zatopen, zahynul.

7 Ta pak nebesa, kteráž nyní jsou, i země, týmž slovem odložena jsou a zachována k *ohni, ke dni soudu a zatracení bezbožných lidí.

8 Ale tato jedna věc nebudiž před vámi skryta, nejmilejší, *že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den.

9 Nemeškáť *Pán s naplněním slibů, (jakož někteří za to mají, že obmeškává,) ale *shovívá nám, nechtě, aby kteří zahynuli, *ale všickni ku pokání se obrátili.

10 Přijdeť *zajisté den Páně, jako zloděj *v noci, v kterémžto nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí *ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.

11 Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v zbožnosti,

12 Očekávajíce a chvátajíce ku příští dne Božího, v němžto *nebesa, hoříce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohně rozplynou se?

13 Nového pak *nebe a nové země podle zaslíbení jeho čekáme, v kterýchžto spravedlnost přebývá.

14 Protož, nejmilejší, takových *věcí čekajíce, snažtež se, abyste bez poskvrny a bez úhony před ním nalezeni byli v pokoji;

15 A Pána našeho *dlouhočekání za spasení mějte, jakož i milý bratr náš Pavel, podle sobě dané moudrosti, psal vám,

16 Jako i ve všech epištolách svých, mluvě v nich o těch věcech. Mezi nimiž některé jsou *nesnadné k vyrozumění, kterýchžto neučení a neutvrzení natahují, jako i jiných Písem, k svému vlastnímu zatracení.

17 Vy tedy, nejmilejší, to prve vědouce, *střeztež se, abyste bludem těch nešlechetných lidí nebyli pojati a nevypadli od své *pevnosti.

18 Ale *rozmáhejtež se v milosti a *v známosti Pána našeho a Spasitele Jezukrista, jemuž sláva i nyní i na časy věčné. Amen.

Read more Explain verseA service of Logos Bible Software