Loading…
Podle Puvodního Vydání Kralického
Restore columns
Exit Fullscreen

Kapitola 1

Svědectví jisté o vstoupení Krista Pána v nebe, 15 o zahynutí bezbožného Jidáše, 23 a vyvolení svatého Matěje na to místo.

1 První *zajisté knihu sepsalť jsem, ó Teofile, o všech věcech, kteréž začal Ježíš činiti a učiti,

2 Až do toho *dne, v kterémžto *dav přikázání apoštolům, kteréž byl skrze Ducha svatého *vyvolil, vzhůru vzat jest.

3 Kterýmžto i *zjevoval sebe samého živého po svém umučení ve mnohých jistých důvodích, za čtyřidceti dnů ukazuje se jim a mluvě o království Božím.

4 A *shromáždiv se s nimi, přikázal jim, aby z Jeruzaléma neodcházeli, ale aby očekávali zaslíbení *Otcova, o kterémž jste prý slyšeli ode mne.

5 Nebo *Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete *Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.

6 Oni pak sšedše se, otázali se ho, řkouce: *Pane, v tomto-li času napravíš království Izraelské?

7 I řekl jim: Neníť *vaše věc znáti časy anebo příhodnosti *časů, kteréžto Otec v moci své položil.

8 Ale přijmete *moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, *a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.

9 A to pověděv, ani na to hledí, vzhůru vyzdvižen *jest, a oblak vzal jej od očí jejich.

10 A když za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, aj, *dva muži postavili se podle nich v rouše bílém,

11 A řekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledíce do nebe? Tento Ježíš, kterýž vzhůru vzat jest od vás do nebe, *takť přijde, jakž jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe.

12 Tedy navrátili se do Jeruzaléma od hory, jenž slove Olivetská, kteráž jest blízko Jeruzaléma, vzdálí cesty jednoho dne svátečního.

13 A když přišli domů, vstoupili do vrchního příbytku domu, kdež přebývali, i *Petr i Jakub, i Jan a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův a Šimon Zelótes a Judas bratr Jakubův.

14 Ti všickni byli trvajíce *jednomyslně na modlitbě a pokorné prosbě s ženami a s Marijí, matkou Ježíšovou, i s bratřími jeho.

15 V těch pak dnech povstav Petr uprostřed učedlníků, řekl (a byl zástup lidí spolu shromážděných okolo sta a dvadcíti):

16 Muži bratří, musilo se naplniti Písmo to, *kteréž předpověděl Duch svatý skrze ústa Davidova o Jidášovi, *kterýž byl vůdce těch, jenž jímali Ježíše.

17 Nebo byl přičten k nám, a byl došel losu přisluhování tohoto.

18 Ten zajisté obdržel *pole ze mzdy nepravosti, a oběsiv se, rozpukl se na dvé, i vykydla se všecka střeva jeho.

19 A to známé jest učiněno všechněm přebývajícím v Jeruzalémě, takže jest nazváno *pole to vlastním jazykem jejich Akeldama, to jest pole krve.

20 Psáno jest zajisté v knihách Žalmů: Budiž *příbytek jeho pustý, a nebuď, kdo by přebýval v něm, *a opět: Biskupství jeho vezmi jiný.

21 Protož musíť to býti, aby jeden z těch mužů, kteříž jsou s námi bývali po všecken čas, v němž přebýval mezi námi Pán Ježíš,

22 Počav od křtu Janova až do dne toho, v kterémžto vzhůru vzat jest od nás, byl svědkem spolu s námi vzkříšení jeho.

23 Tedy postavili dva, Jozefa, jenž sloul Barsabáš, kterýž měl příjmí Justus, a Matěje.

24 A modléce se, řekli: *Ty, Pane, všech srdcí zpytateli, ukažiž, kterého jsi vyvolil z těchto dvou,

25 Aby přijal los přisluhování tohoto a apoštolství, z něhož jest vypadl Jidáš, aby odšel na místo své.

26 I *dali jim losy. Spadl pak los na Matěje, i připojen jest z společného snešení k jedenácti apoštolům.

PPVK

About Podle Puvodního Vydání Kralického

Podle Puvodního Vydání Kralického

Support Info

cs-kr1579

Table of Contents