Loading…
Podle Puvodního Vydání Kralického
Restore columns
Exit Fullscreen

Kapitola 1

Rozptýlených bratří milostně pozdraviv Petr svatý, 3 k rozvlažení i zažžení srdce jejich, o nejdůstojnějším dědictví svatých slavně vypravuje, 13 aby tak v svatosti života snažně se rozhojňovali.

1 Petr, apoštol Ježíše Krista, příchozím rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadocii, v Azii a v Bitynii,

2 Vyvoleným *podle předzvědění Boha Otce, v posvěcení Ducha svatého, ku poslušenství a *skropení krví Ježíše Krista: *Milost *vám a pokoj rozmnožen buď.

3 Požehnaný *Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýžto *podle mnohého milosrdenství svého znovu *zplodil nás v *naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,

4 K dědictví neporušitelnému a neposkvrněnému a *neuvadlému, kteréž se chová *v nebesích, nám,

5 Kteřížto mocí Boží ostříháni býváme skrze víru k spasení, kteréž hotovo jest, aby zjeveno bylo v času posledním.

6 V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest,) zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních,

7 Aby *zkušení víry vaší, kteráž jest mnohem dražší *nežli zlato, *jenž hyne, avšak se v ohni zkušuje, *nalezeno bylo vám k chvále, a ke cti i k slávě **při zjevení Ježíše Krista.

8 Kteréhožto *neviděvše, milujete; kteréhožto nyní nevidouce, avšak v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou,

9 Docházejíce konce *víry vaší, spasení duší vašich,

10 O kterémžto spasení bedlivě *přemyšlovali a je vystihati usilovali proroci, kteříž o té milosti, jenž se vám státi měla, prorokovali,

11 Snažujíce se tomu vyrozuměti, na který aneb jaký čas *mínil by ten, kterýž v nich byl, Duch Kristův, *předpovídající o utrpeních Kristových a o veliké slávě za tím jdoucí.

12 Kterýmž zjeveno jest, že *ne sobě, ale nám tím přisluhovali, což jest vám nyní zvěstováno skrze ty, kteříž vám kázali evangelium, v *Duchu svatém seslaném s nebe, na kteréžto *věci žádostivi jsou andělé patřiti.

13 Protož *přepášíce bedra mysli vaší, a střízlivi jsouce, dokonale doufejte v té milosti, kteráž vám dána bude při zjevení Ježíše Krista,

14 Jakožto *synové poslušní, *nepřirovnávajíce se prvním neznámosti vaší žádostem.

15 Ale *jakž ten, kterýž vás povolal, Svatý jest, i vy *svatí ve všem obcování vašem, buďte;

16 Jakož napsáno *jest: Svatí buďte, nebo já Svatý jsem.

17 A poněvadž *Otcem nazýváte toho, kterýž bez *přijímání osob soudí vedle skutků jednoho každého, viztež, abyste v *bázni Páně čas vašeho zde putování konali,

18 Vědouce, *že ne těmi porušitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, *vykoupeni jste z marného vašeho obcování podle ustanovení otců,

19 Ale *drahou krví jakožto *Beránka nevinného a neposkvrněného, Krista,

20 Předzvěděného *zajisté před ustanovením světa, zjeveného pak v časích posledních pro vás,

21 Kteříž skrze něho věříte *v Boha, jenž jej *vzkřísil z mrtvých, a dal jemu slávu, tak aby víra vaše a naděje byla v Bohu.

22 Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha svatého, k milování neošemetnému bratrstva, z čistého tedy srdce jedni druhé milujte snažně,

23 Znovu *zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z *neporušitelného, totiž skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky.

24 Nebo *všeliké tělo jest jako tráva, a všeliká sláva člověka jako květ trávy. Usvadla tráva, a květ její spadl,

25 Ale *slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.

PPVK

About Podle Puvodního Vydání Kralického

Podle Puvodního Vydání Kralického

Support Info

cs-kr1579

Table of Contents