Loading…

John 7:35

35 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς: ποῦ μέλλει οὗτος πορεύεσθαι, ὅτι οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας;

Read more