Loading…
Numbers 26:6

through Hezron,z the Hezronite clan;

through Karmi,a the Karmite clan.

Read more