Loading…
Colossians 2:12

12 συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτίσματι,N ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶνN νεκρῶν.

Read more